Home

Arbejdsministeriets bekendtgørelse

Bekendtgørelsen gælder tillige ved arbejde på arbejdsgiverens eget bedriftsområde, hvis arbejdet foregår på et område inden for bedriftsområdet, som ikke omfattes af Arbejdsministeriets bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning, jf. dennes § 2, stk. 2-4. Stk. 3 Arbejdsministeriets bekendtgørelse om byggepladsers og lignende arbejdssteders indretning, eller. 2) hvor arbejdet udføres på fremmed virksomhed eller andet sted uden for arbejdsgiverens eget bedriftsområde, jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om skiftende arbejdssteders indretning. Stk. 2 Stk. 2. Samtidig ophæves arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 153 af 18. april 1972 for Grønland om arbejde, der rummer eksplosions-, brand- eller sundhedsfare m.v. og arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 154 af 18. april 1972 for Grønland om arbejdstøj og personligt sikkerhedsudstyr (værnemidler). Arbejdsministeriet, den 24. juni 198 Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø*) Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 574 af 21. juni 2001 med senerer ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse nr. 574 af 21. juni 2001,som trådte i kraft 1. juli 200 Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 401 af 24. juni 1986 § 1 . Arbejdsgiveren skal snarest og inden 9 dage efter første fraværsdag foretage anmeldelse til arbejdstilsynet af arbejdsulykker og forgiftningstilfælde, der er sket i hans tjeneste, hvis ulykken eller forgiftning har medført arbejdsudygtighed i I dag eller mere ud over.

c) Klima-, Energi- og Bygningsministeriets bekendtgørelse om indretning m.v. af trykbærende udstyr på faste offshoreanlæg, d) Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr, e) Arbejdstilsynets bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse. nr. 96 af 13. februar 2001, som trådte i kraft den 15. februar 2001, nr. 721 af 22. juni 2006, der træder i kraft den 15. juli. bekendtgørelse om bygherrens pligter efter lov om arbejdsmiljø. Hvis arbejdet kun for en del består i arbejde af denne karakter, skal vurderingen kun omfatte denne del af arbejdet. Stk. 2. Hvis arbejdet skal udføres af flere arbejdsgivere, skal vurderingen af sikkerhed og sundhed efter stk. 1, samordnes mellem arbejdsgiverne Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 Side 1 178 Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning1) I medfør af § 20 stk. 2, § 43, § 44, § 73, § 74, stk. 1 og § 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 11. oktober 1999, fastsættes: Kapitel 1 Område § 1

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 743 af 23. september 1999 Side 3 af 62 f) Direktiv 94/9/EF, gennemført inden for arbejdsmiljølovens område ved bekendtgørelse nr. 696 af 18. august 1995 om indretning af tekniske hjælpemidler til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære bekendtgørelse om arbejdets udførelse, navnlig følge de særlige forebyggelsesprincipper, der er angivet i bilag 2 i denne bekendtgørelse. Stk. 2. Hvis et bygge- og anlægsarbejde indebærer særlige farer, som angivet i bilag 1, skal arbejdsgiveren udarbejde en skriftlig vurdering for arbejdets udførelse med henblik på, at arbejde Bekendtgørelse nr. 1423 af 27. december 2008. Arbejdstilsynets sammenskrivning . Projekterendes og rådgiveres pligter m.v. Bekendtgørelse nr. 574 af 21. juni 2001. Bekendtgørelse nr. 1422 af 27. december 2008. Arbejdstilsynets sammenskrivning . Bygherrens pligter. Bekendtgørelse nr. 1416 af 27. december 200

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 184 af 22/03/1995 af lov om arbejdsmiljø. Arbejdsmin,j.nr. 1992-2100-20. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 184 af 22/03. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 Arbejdets udførelse *) *) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser der gennemfører Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 som er offentliggjor 1 Emne: Lov om arbejdsmiljø April 2001 Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 Side 1 Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning 1) I medfør af 20 stk. 2, 43, 44, 73, 74, stk. 1 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 11. oktober 1999, fastsættes: Kapitel 1 Område 1

Methods for analysis of accidents at work: Ideally, accidents should be a one-off incident. This is why the Danish WEA has developed a method to learn from accidents, which enterprises can use to analyse what went wrong so as to prevent recurrences SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EWG TURBO CLEAN, 600ml aerosol Udarbejdet d.: 07.04.2007 Side 4 af 4 15. Oplysninger om regulering . Produktet er klassificeret og mærket i henhold til EU direktiver og tyske regler som farlige væsker Arbejdsministeriets bekendtgørelse om byggepladsers og lignende arbejdssteders indretning, eller . 2) hvor arbejdet udføres på fremmed virksomhed eller andet sted uden for arbejdsgiverens eget bedriftsområde, jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om skiftende arbejdssteders indretning. Stk. 2 § 7. Ved planlægningen og udførelsen af arbejde på bygge- og anlægspladser skal arbejdsgiveren under hensyn til iagttagelsen af de generelle forebyggelsesprincipper, der er angivet i bilag 1 i bekendtgørelse om arbejdets udførelse, navnlig følge de særlige forebyggelsesprincipper, der er angivet i bilag 2 i denne bekendtgørelse. Stk. 2 Bekendtgørelse om simple trykbeholdere*) Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 565 af 24. juni 1994 *) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 87/404, EF-Tidende 1987, L 220 s. 48, Rådets direktiv nr. 90/488, EF-Tidende 1990, L 270, s. 25 og Rådets direktiv nr. 93/68, EF-Tidende 1993. L 220. s. 1

Reglerne for, hvordan sikkerheds- og sundhedsarbejdet skal organiseres i virksomhederne, findes i Arbejdstilsynets Bekendtgørelse om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde nr. 1181 af 15. oktober 2010. Bekendtgørelsens tekst er endvidere omsat i mere brugervenlig form i arbejdstilsynets AT-vejledninger FAKTA OM VELFÆRDSFORANSTALTNINGER DET SIGER LOVEN € LOVGRUNDLAG Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96€om faste arbejdssteders indretning: § 44 og 45. • Der skal være et passende antal toiletter View asbest.dk,Brancheforeningen DANSK ASBESTFORENING er stiftet af danske asbestsaneringsfirmaer i 1994. Medlemsvirksomhedernes medarbejdere, som udf?rer asbestsanering har asbestcertifikat og udf?rer saneringsopgaver efter g?ldende regler og normer, lovgivet i Arbejdsministeriets bekendtg?relse nr. 1502 af 21... Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 1017 af 17. December 1997 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om arbejdets udførelse Indholdsfortegnelse § 1 § 2 § 3 § 1 I bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 om arbejdets udførelse foretages følgende ændringer: 1. Indledningen affattes således

Arbejdstidens tilrettelaeggelse sker under hensyntagen til Arbejdsministeriets bekendtg~relse om hviletid og frid~gn samt aftale om hviletid og frid~gn indgaet mellem Dansker Regioner og Sundhedskartellet. Normtimerne betragtes som nedskrevet med 9 s~gnehelligdage, og disse betragtes som afvik-let i frihedsperioderne melse med arbejdsmilj¿lovgivningen og Arbejdsministeriets bekendtg¿relse nr. 575 af 21. juni 2005 med senere ‰ndringer, og som i konkrete arbejdsmilj¿sp¿rgsmal, der ikke har med anvendelsen af radionuklider at g¿re, kan handle pa sikkerhedsudvalgets vegne. Se personlisten pa side 11 Bilag 14 - Vejledning til Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 981 af 21. november 1996 om uddannelser, hvortil der kan opnås uddannelsesgodtgørelse og orlov til uddannelse; Bilag 15 - Bekendtgørelse om en præmieringsordning for offentlige arbejdsgivere, der fastansætter kontanthjælpsmodtagere fra støttet arbejde i ordinært arbejd Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning *) Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse • nr. 96 af 13. februar 2001, som trådte i kraft den 15. februar 2001, o

Bekendtgørelse om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde*) I henhold til § 5, § 8, § 20, stk. 2, § 37, stk. 2, § 73 og § 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 616 af 18. december 1985, som ændret ved lov nr. 220 af 22. april 1987, lov nr. 380 af 13. juni 1990, lov nr Direktøren for Arbejdstilsynet kan, hvor særlige forhold foreligger, tillade afvigelser fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse, når det skønnes rimeligt og forsvarligt, og i det omfang, det er foreneligt med direktiv 92/57/EØF om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed på midlertidige eller mobile byggepladser. Stk. 2 Leverandørbrugsanvisning efter Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 8. februar 2010. 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren 380 af 13. juni 1990, og efter bemyndigelse i § 32 i Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 43 af 22. januar 1981 om tekniske hjælpemidlers indretning og anvendelse fastsættes: § 1. Bekendtgørelsen omfatter ibrugværende og nye mekanisk drevne centrifuger. Stk. 2 Arbejdsministeriets bekendtgørelse 515/1996. Krav om særlig uddannelse: Ingen krav: Særlig uddannelse vedr. arbejde med epoxyharpikser og isocyanater

Arbejdsministeriets bekendtgørelse om arbejdspladser. UDGÅET. Dokumenter: Bilag 2 (UDGÅET) Kontakt . Ved spørgsmål til byggeloven eller til bygningsreglementet. Bekendtgørelse om arbejderbeskyttelse i vejtransport I henhold til lov nr. 508 af 29. november 1972 om kontrol med overholdelsen af De europæiske Fællesskabers forordninger om arbejderbeskyttelse inden for landevejstransport og § 41, stk. 2, § 52, stk. 3, § 55, § 58 og § 84, i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 646 a

Arbejdsministeriets bekendtgørelse . nr. 290 af 5. maj 1993. Hvem rådgiver dig om, hvad et godt arbejdsmiljø er? Arbejdstilsynets regionale centre Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 126 af 17. marts 1986 om EF direktiv om fælles bestemmelser for entreprenørmateriel Indretning af tekniske hjælpemidler Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 626 af 10. august 1990 om transport af trykbeholdere med indhold, senst ændret ved bekendtgørelse nr. 147 af 7. marts 199

Ifølge § 10 i Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 1017 af 15. december 1993 om indretning af byg-gepladser og lignende arbejdssteder efter lov om arbejdsmiljø skal en byggeplads anmeldes til den stedlige arbejdstilsynskreds, inden arbejdet påbe-gyndes, hvis 1) arbejdets forventede varighed overstiger 30 ar Der henvises til Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 626 af 18. december 1980 om elevatorer, hejseværker, rulletrapper, rullefortove og lignende samt nr. 627 af 18. december 1980 om supplerende regler for indretning af elevatorer m.v. Opmærksomheden henledes på kap. 4.2.1, stk. 4. Stk. 2 1. By- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 728 af 5. september 1995 med tilhørende bilag: Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde i vinterperioden. 2. By- og Boligministeriets vejledning om vinterbyggeri, vejledning til ovenstående bekendtgørelse. 3. Arbejdsministeriets Bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af.

Såfremt kunden selv eller fjernvarmeselskabet forestår gravning og retablering, reduceres prisen. Det er dog en forudsætning, at entreprenøren, der forestår gravningen, har de fornødne uddannelser, jf. arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 163 af 30. april 1980, og har fået en gravetilladelse hos vejmyndigheden Sikkerhedsdatablad KK-LUBE Silikone side 1/2 Efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16 juni 1995 om stoffer og materialer Udarbejdet: 24.10.2002 Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om Faste arbejdssteders indretning § 43. På arbejdsstedet skal der til rådighed for de ansatte findes følgende faciliteter indrettet i overensstemmelse med §§ 44 - 46: toilet, der opfylder § 47, spiseplads, der opfylder §§ 48 og 49, hvis der er spisepauser under arbejdet Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 650 af 19. december 1985 om ændring af bekendtgørelse om arbejdstøj og personlige værnemidler efter lov om arbejdsmiljø. Stk. 3. Personlige værnemidler, som opfylder hidtil gældende krav, og som er bragt på markedet før den 1. juli 1995, kan fortsat anvendes efter denne dato Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø*) Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 574 af 21. juni 2001 *) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 92/57/EØF af 24. juni 1992 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed p

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 (Se evt. HER) beskriver bygherrens pligter, herunder at der udpeges en koordinator der kan varetage de sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål under projekteringen og udførelsen af bygge- og anlægsarbejder I medfør af Arbejdsministeriets bekendtgørelse af 15. august 1980 om hviletid og fridøgn, kapitel 4, § 10, stk. 1, aftales for konsulenter i Arbejdstilsynet, at den daglige hvileperiode kan udskydes for den enkelte medarbejder 5 gange pr. år i forbindelse med rutinemæssige undersøgelser på arbejdspladser, hvor der arbej

Bekendtgørelse om skiftende arbejdssteders indretning

Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning

9.3.2 Arbejdsministeriets bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om stoffer og materialer (nr. 485 af 16. juni 1995) Hvis et farligt stof eller materiale, herunder stoffer og produkter mærket med R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden, bliver leveret til erhvervsmæssig brug, skal det forsynes med en letforståelig. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem certificering af virksomheders arbejdsmiljøledelsessystem (bkg 2013 1193) Arbejdsministeriets bekendtgørelse om arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem inspektion samt krav til inspektionsorganernes kontrol af virksomhederne (bkg 2013 1194

Bekendtgørelse for Grønland om arbejdets udførelse - at

FAKTA OM BELYSNING DET SIGER LOVEN € LOVGRUNDLAG Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 om€faste arbejdssteders indretning: § 25, § 38, § 39 og § 40€ Bilag 3 - Forskrifter for sikkerhedsskilte - Afsnit 2.1.1 Karriere i ministeriet. I Beskæftigelsesministeriet arbejder vi sammen for at skabe de bedst mulige løsninger for det danske arbejdsmarked. Som medarbejder hos os vil du opleve, at dit job har mening og samfundsmæssig betydning Efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16 juni 1995 om stoffer og materialer Udarbejdet: 26.11.2004. 1.Identifikation af stoffet/materiale FFD's regelsamling indeholder både primære og sekundære love. Det vil sig, at der ud over de love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger, der er udformet med direkte sigte på højskolen, også er medtaget andet lovgivning, der har relevans for højskolen

 1. isteriets bekendtgørelse nr 372 af 15. august 1980 om hviletid og fridøgn. Beskrivelse Inspiration Anmeldelser. Find titler der ligner
 2. isteriets bekendtgørelse om unges arbejde. I tvivlstilfælde kan dette afklares ved kontakt med virksomheden, dennes sikkerhedsrepræsentant og/eller Arbejdstilsynet
 3. isteren give sin vurdering af, i hvilket omfang reglerne § 8 i Arbejds
 4. isteriets bekendtgørelse nr. 1017 af 15. december 1993 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder efter lov om arbejdsmilj.
 5. isteriets bekendtgørelse nr. 559 - 4. juli 2002 samt EU-forskrift 67/548 for farlige stoffer. Ved kontakt med huden: Forurenet tøj fjernes straks og forurenet hud vaskes grundigt med sæbe og vand
 6. isteriets bekendtgørelse af 15. august 1980 om hviletid og fridøgn mellem på den ene side Blikkenslager-, Sanitet- og Rørarbejderforbundet i Danmark, Dansk El-Forbund, Dansk Metalarbejderforbund, Forbundet for offentligt ansatte/Dansk kommunal Arbejderforbund

Bekendtgørelse for Grønland om anmeldelse af arbejdsskade

Bemærkninger til arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 15. august 1980 om hviletid og fridøgn. Opstilling i folkebiblioteker. 61.44. Information Stk. 2. Samtidig ophæves arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 150 af 18. april 1972 for Grønland om indretning af maskiner, redskaber og andre tekniske hjælpemidler. Arbejdsministeriet, den 24. juni 1986 Henning Dyremose/Henrik Grove Indhold Kapitel 1 - Område Kapitel 2 - Indretning m.m. Kapitel 3 - Anvendels

Bekendtgørelse om faste offshoreanlægs og rørledningers

Ny side 4 - Arbejdsmiljø koordinator AM

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 651 af 23. juli 1992 om sikkerhedskrav m.v. til personlige værnemidler. 5. Transportredskaber 5.0. Disse detailregler gælder for mekanisk drevne transportredskaber. Transporten kan foregå vandret, lodret eller skråt. Undtaget fra reglerne er dog elevatorer mv., transportredskaber til bru Både DS/OHSAS 18001 og Arbejdsministeriets bekendtgørelse 923 fra 2001 stiller krav til, at ledelsessystemet udformes, så det passer til den enkelte virksomhed. Det indebærer, at der bl.a. skal tages hensyn til eksisterende ledelses-systemer, kompleksiteten af virksomhedens arbejdsmiljøforhold, antallet af medarbejdere mv Bygningsreglementet 2015 (BR15) udløber 30. juni 2018. Det nye bygningsreglement 2018 (BR18) træder i kraft 1. januar 2018 og vil fremover være tilgængeligt på bygningsreglementet.d

EUR-Lex - 31989L0686 - EN - EUR-Le

 1. isteriets bekendtgørelse 559/4. juli 2002 DELAPENA EXTRA HONE OLIE PR-nr.: 1786229 Udgave Nr. 3 31. januar 2017 1. PRODUKT OG FIRMA IDENTIFIKATION Produkt Navn: DELAPENA EXTRA HONING FLUID Firma Identifikation: Delapena Honing Equipment Limited P.O.Box 6, The Runnings, Cheltenham Gloucestershire GL51 9HS Englan
 2. isteriets bekendtgørelse nr. 485 af 16 juni 1995 om stoffer og materialer Udarbejdet: 24.10.2002
 3. isteriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. Juni 1995 Multi Clean Environment, Naverland 2, DK-2600 Glostrup, phone: +45 2927 0818, fax: +45 4347 4515, mail: info@muclean.dk, www.muclean.com 1 Produktidentifikation Produktnavn Leverandør Terrabaz® LIGHT organisk absorberingsmiddel Multi Clean Environment, Danmar

Indholdsfortegnelse

Arbejdsministeriets bekendtgørelse om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde. Arbejdsministeriet j.nr. 1992-2113-21 ref: BEK nr. 1181 af 18/12/1992 Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse. Med ændring af bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning bliver det tilladt at recirkulere udsuget luft, der udelukkende stammer fra tørslibning af karbonstål og ren aluminium, der ikke indeholder forureninger, som i sig selv er kræftfremkaldende.

Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning 1) - PD

 1. isteriets bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) er stoffer og materialer, der er optaget i Arbejdstilsynets liste over grænseværdier og dens bilag, bl.a. omfattet af bekendtgørelsens regler om substitution
 2. isteriets bekendtgørelse nr. 382 af 23. april 2007, b) det for torvet gældende ordens- og færdselsreglement sam
 3. Kølebekendtgørelsen - AT932 BEK nr 932 af 17/11/2003 (Gældende) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om trykbeholdere og rørsystemer under tryk (Køleanlæg, varmepumpeanlæg m.v.) Se i øvrigt flg. bilag: Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 (Tryk på bilagsnr for download i PDF) § 1 I bekendtgørelse nr.Read Mor
 4. isteriets bekendtgørelse nr. 516 af 14. juni 1996 om unges arbejde, som er ændret ved bekendtgørelse nr. 943 af 1. november 1996, bekendtgørelse nr. 1018 af 17. december 1997 og bekendtgørelse nr. 76 af 3. februar 1998 (Erhvervspraktik) •Arbejds
 5. isteriets Bekendtgørelse nr. 923 af 21. okto-ber 2001 samt Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 87 af 31. januar 2005 i kombination med DS OHSAS 18001: 2008. Overgangsperiode Nyt regelsæt fra Arbejdstilsynet indføres 1. november 2013 og implementeres ved udgivelsen, men numme
 6. isteriets bekendtgørelse nr. 485 af 16 juni 1995 1. Identifikation af materialet: DLK 852
 7. isteriets bekendtgørelse nr. 290 af 5. maj 1993 om skiftende arbejdssteders indretning • Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 med senere ændringer om arbejdets udførels

Danish Working Environment Authority - Arbejdstilsyne

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 576 om bygherrens pligter). Venlig hilsen . Jakob Storm Rasmussen . Distributionschef . Direkte tlf. 65 47 30 40 1 Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 om arbejdets udførelse, som ændret ved bkg. nr. 1017 af 17. december 1997 og bkg. nr. 195 af 20. marts 2000. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 om virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejd

Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning - SU

Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejd

Det er Arbejdsministeriets opfattelse, at forordningens art. 1 ikke er anvende-lig i denne sammenhæng, idet denne artikel ikke angiver forordningens an-vendelsesområde, men alene indholder definationer af de udtryk, der er brugt i forordningens art. 4, hvori forordningens saglige anvendelsesområde faktisk er fastlagt Følgende bestemmelser i arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 540 af 2. september 1982 om stoffer og materialer finder herefter anvendelse på de stoffer og materialer, der er nævnt i § 1: 1) § 4 om emballering. 2) §§ 6-12 om anmeldelse. 3) § 15 om tekniske datablad Københavns brandvæsen fik dispensation for arbejdstidsdirektivet i 1982 (Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 15 august 1980 om hviletid og fridøgn). Denne bekendtgørelse er efterhånden blevet opjusteret flere gange siden da

Lovgivning og regler - arbejdsmilj

Følgende bestemmelser i arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 540 af 2. september 1982 om stoffer og materialer finder herefter anvendelse på de stoffer og materialer, der er nævnt i § 1: § 4 om emballering §§ 6-12 om anmeldelse § 15 om tekniske datablade §§ 16 og 20 om brugsanvisninger fra leverandører og arbejdsgiver Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 163 af 30. april 1980 - og har fået en opgravningstilladelse fra vejmyndigheden. Opgravning skal være i henhold til Skitse for opgravning til naturgastikledning hvis denne skal udarbejdes i henhold til Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 1416 af 27. december 2008Bekendtgørelse om bygherrens pligter eller i henhold til Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 734 af 31. juli 2000 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 540 af 2. september 1982 om stoffer og materialer samt ændringsbekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995 Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejdssteders indretning: § 7. Nyindretning af arbejdssteder, herunder væsentlig ombygning, der kan sidestilles med nyindretning, skal planlægges og gennemføres således, at hensynet til sikkerhed og sundhed i forbindelse med driften som helhed er tilgodeset

asbest.dk - Dansk Asbestforenin

Efter endt arbejde skal arbejdstøjet samles i støvtæt emballage og sendes til specialvask. Eventuelle engangsdragter emballeres og afhændes som asbestinficeret affald. Velfærdsforanstaltninger Entreprenøren skal opstille skurvogne i henhold til Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 775 af 17. september 1992 om indretning af skurvogne Arbejdstilsynets bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre 301/1993. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 734/2000. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 733/2000. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 619/2000 Referencer: Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 540 om stoffer og materialer - ændret ved bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995 At-meddelelse 3.02.1 Stoffer og materialer At-meddelelse 3.02.2 Brugsanvisning for stoffer og materialer At-meddelelse 3.02.5 Arbejde med stoffer og materialer 35 36 Arbejdsbevægelser: • variation • temp kodenummererede produkter nr. 302/1993. 7) Arbejdsministeriets bekendtg ørelse nr. 516 af 14. juni 1996 om unges farlige arbejde (med senere ændringer). 8) Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 160 af 26. april om brandfarlige væsker. 9) Miljø- og energiministeriets bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald, samt senere ændringer

Bortskaffelse af radioaktivt affald i August Krogh Bygninge

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 574 af 21. juni 2001 om projekterendes og rådgiveres pligter mv. efter lov om arbejdsmiljø. Dette indebærer, at potentielt farlige forhold skal påpeges, hvis de ikke er en del af gængs praksis og umiddelbart synlige for entreprenørens medarbejdere med den fornødne tekniske indsigt side 1 af 2 2007 Besma International Chem a/s SIKKERHEDSDATABLAD efter Arbejdsministeriets Bekendtgørelse 559/2002 1. PRODUKT: AUTOSHAMPOO M/VOKS VARENR.: 1101 Produktet er omfattet af Arbejdsministeriets bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer § 18, stk.2 og §§ 29-32. Produktet må ikke anvendes uden godkendelse fra direktøren for Arbejdstilsynet. NK 99 VTL Side 4 af 4 16. Andre oplysninger Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 516 af 14. juni 1996 (med senere ændringer) om unges arbejde og arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 844 af 30. september 1994 om aerosoler

Arbejde med asbestholdige materialer skal ske efter reglerne i Arbejdsministeriets bekendtgørelse om asbest. Inden arbejdet påbegyndes skal det anmeldes til Arbejdstilsynet. Asbestholdigt affald, skal håndteres i overensstemmelse med gældende regler, herunder at stærkt støvende asbestaffald, skal emballeres befugtet og holdes fugtig under. Eurofins styrer arbejdsmiljø- og miljøarbejdet gennem et ledelsessystem, som lever op til kravene i DS/ISO 14001, DS/OHSAS 18001 og Arbejdsministeriets Bekendtgørelse nr. 1084. Siden 2004 har Eurofins været certificeret af DNV. Miljøorganisationen består ved udgangen af 2016 af. Carsten Grønbæk, Sikkerhedsleder & Miljøkoordinato

populær: