Home

Håndpant i løsøre

I erhvervslivet hører det til sjældenhederne, at man håndpantsætter løsøre.Det kan dog ske, at en virksomhed håndpantsætter et særligt aktiv. Håndpantsætning bruges mest i tilfælde, hvor pantet er et let omsætteligt aktiv, der nemt kan forsvinde f.eks. smykker, kunst mv Håndpant. Ved håndpant forstås en pantsætning, hvor ejeren (pantsætteren) fratages rådigheden over det pantsatte. Panthaveren får dermed som udgangspunkt det pantsatte i sin varetægt. Rådighedsberøvelse som sikringsakt ved håndpant i løsøre

17.1 Håndpant i løsøre Erhvervsret C (iBog

 1. delige spørgsmål (0) Høstpantebreve (0) » Håndpant i løsøre (0) Andre.
 2. 18.1 Håndpant i løsøre. Du skal logge ind for at skrive en note Du er ikke logget ind. Har du allerede adgang, kan du logge ind for at få vist sidens indhold..
 3. Tinglysningslovens § 47 a forbyder, at der gives generalpant.Det betyder, at man ikke kan give pant i alt, hvad man ejer og kommer til at eje.. Underpant i løsøre kan kun stiftes over en bestemt eller bestemte genstande
 4. delige ekstinktionsreg-ler i særlige tilfælde kan fortrænge tinglysningslovens regler. Jeg når fre
 5. Håndpant og håndpant - sikringsakt (pant i fast ejendom) 1 Underpant i løsøre 1 Håndpant i løsøre 2 Stiftelse og sikringsarkt 2 Pantsætning af fordringer 3 Leasing 4 Sikringsakt 5 Løsøre 5 Ejendomsforbehold 5 Kaution 5 Kautionistformer: 6 Erhvervsejendomme - tilbehør - Tinglysningsloven
 6. underpant, særlig form for pant, hvor den pantsatte genstand forbliver i pantsætters besiddelse; pant i fast ejendom forekommer kun som underpant, mens pant i løsøre kan forekomme dels som håndpant, dels som underpant

Leje, brugsret og forvaring vedrørende løsøre (0) M; Markedsret (se også Erhvervsret) (3) Menneskerettigheder (40) Miljøret (se også Landbrug m.v., Veje og vand) (51) P » Pant og tilbageholdsret (se også Tinglysning, Pengevæsen m.v., Fogedret 4) (1) Almindelige spørgsmål (0) Høstpantebreve (0) Håndpant i løsøre (0) Pant i fast. Pant = sikkerhed for kreditor Debitor = låntager Kreditor = udlåner Noget af det mest almindelige at tage pant i er huset Hvad kan pantsættes: Bolig Obligationer Smykker Osv. Dvs. ting der har en hvis værdi Kapitel 21 handler om: Pant og vigtige begreber Hvad kan kreditor få pant i Pant i fast ejendom forekommer kun som underpant, mens pant i løsøre forekommer dels som håndpant, dels som underpant. Håndpant er navnlig praktisk ved mindre, let transportable genstande, men forekommer også hyppigt ved varepartier, som henligger i pakhus eller på frilager. Underpant benyttes navnlig ved større løsøreting 6 mindeligt løsøre jf. TL 47, stk. 1, er det fordi jeg mener, at der er forskel på retsstillingen vedrørende disse to former for pant, hvorfor de skal behandles hver for sig. Jeg mener, der er forskel på retsvirkningen af tinglysning i personbogen og tinglysning i bilbogen i relation til forhandlergrundsætningen, selvom bestemmelsernes ordlyd svarer til hinanden Parternes indbyrdes forholdi pantebrevets løbetid og ved misligholdelse. Pantebrevet kan af panthaveren forlanges indfriet, hvis pantsætteren misligholder det pantsatte og dermed forringer dets værdi eller undlader at holde pantet forsikret. Det aftales ofte i pantebrevet, at panthaveren kan kræve gælden indfr

Skat.dk: G.A.3.2.2.1.3.6.9 Pantsætning af løsøre

Reglerne om håndpantsætning af løsøre Ved håndpantsætning, hvor pantsætteren fratages rådigheden over det pantsatte, er sikringsakten netop rådighedsberøvelse. Rådighedsberøvelsen skal normalt opretholdes under hele panteforholdets forløb. Det er ikke et krav, at det pantsatte skal opbevares hos panthaveren Du har helt ret. Der er forbud mod underpant (og håndpant) i løsøre, hvis der er tale om et forbrugerkøb. Dette følger af kreditaftalelovens § 21. Begrundelsen for denne bestemmelse er, at man har villet indføre et en-strenget system, således at sælger kun kan sikre sig ved at tage ejendomsforbehold Ved håndpant afgiver pantsætter rådigheden over den pantsatte genstand. Sikringsakten ved håndpantsætning af løsøre er, at pantsætter effektivt berøves muligheden for at kunne råde over genstanden. Betaler pantsætter ikke, så har panthaver en nem adgang til at sætte pantet på auktion. Underpant

Håndpant i løsøre - ombudsmanden

So, why roller paint? Well, once your van gets to a certain age, it becomes less viable to pay for a respray, particularly for the size of the vehicle. Another reason is you don't need any special equipment and you don't need a garage to do it in. When you can completely refresh and repaint that old. How to Do Tile Painting. Many people believe that the only way to color a tile is to glaze it in a kiln, but you can actually paint tile yourself at home! If you do the right prep work, it's a quick, easy task that will let you re-color..

I am featuring for auction today a Beautiful, Vintage, AMOGES, Porcelain Vase. Main color is burgandy. Also contains a lot of gold trim. Beautiful applied, decorative handles Ved overdragelse til eje eller pant af tinglyste negotiable pantebreve, der giver pant i løsøre, finder §§ 27 a-31 tilsvarende anvendelse. Et tinglyst pantebrev, herunder et ejerpantebrev, der giver pant i løsøre, er ikke negotiabelt, medmindre dette klart fremgår af pantebrevet. Skadesløsbreve er ikke negotiable pantebreve. Stk. 8 2) håndpant, bortset fra håndpant i ejerpantebrev, eller; 3) underpant i fast ejendom, som panthaveren inden fordringens forældelse har overtaget til brug. Stk. 3. Tilbageholdsret berøres ikke af fordringens forældelse. Stk. 4. En sælgers ejendomsforbehold i leveret løsøre bortfalder ved forældelse af fordringen på købesummen. Stk. 5 Happy Valentine's Day! Why not start the day off with a Pink Dresser transformation. Painting furniture is one of my favorite things to do around here because it can save a TON of money

18.1 Håndpant i løsøre Erhvervsjura C & B - juraens grundregle

17.2 Underpant i løsøre Erhvervsret C (iBog

Er der noget i lovgivningen, der sikrer mig, at jeg kan betinge, at salg af andelen inkluderer køb af løsøre til vurderet pris? I givet fald: Kan vurdering af løsøre være samme person som den, der skal vurdere forbedringer på andelen, eller skal det være en anden person og i givet fald, hvilken fagperson er det så Kapitel 50: Tvangsauktion over løsøre § 544. Bekendtgørelse om auktion over udlagt løsøre skal ske mindst en uge før auktionens afholdelse, jf. dog § 556. Den skal i det mindste 2 gange indrykkes i et eller flere af de mere udbredte stedlige blade, således at den første bekendtgørelse sker med det nævnte varsel og den anden en af de.

 1. Pant har været brugt som sikkerhedsstillelse mange 100 år tilbage i tiden. F.eks. i 1600-1700 tallet brugte odelsbønder odelsjorden som pant til storbonden for en vis kredit . Allerede i 1200 tallet forekom pant i løsøre og pant i fast ejendom, men under navnet wæth . Det var dog først i 1300 tallet, navnet blev ændret til pant
 2. Dansk og international erhvervsret, 2. udgave, copyright Trojka. 496 · PANT OG SIKKERHED · KAPITEL 19. 2.1 Forskellige typer pant. Håndpant
 3. Rettigheder over en virksomheds aktiver og fremtidige erhvervelser (virksomhedspant), rettigheder over bl.a. løsøre og ægtepagter. Siden 21. marts 2011 er rettigheder over disse rettigheder blevet tinglyst i Det Digitale Tinglysningssystem. Tinglysning som sikringsak
 4. Jura Erhverv, vores uddannelse indenfor erhvervsret, som er den teoretiske overbygning, der specialiserer dig i dansk og international erhvervsret. Den kan være en naturlig fortsættelse af Jura Plus uddannelsen

Dansk glose Engelsk glose (Refunderet udbytteskat) Dividend tax refunds: A: A-contoskat for selskabe A motor skill is a learned ability to cause a predetermined movement outcome with maximum certainty. Motor learning is the relatively permanent change in the ability to perform a skill as a result of practice or experience. Performance is an act of executing a motor skill Lecture notes, lectures 1-4 - Overblik gældsbreve og kreditaftaler. Lecture notes, lecture 1 - Overblik kaution Exam 17 March 2013, questions - Eksamensopgave finansieringsret og selskabsret Exam 18 May 2015, questions - Ordinær eksamen Summary - book Management Control Systems - book notes management control systems

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. - Pantebrev i løsøre, medmindre udtrykkeligt gjort til omsætningsgældsbrev (ved eller ordre). - Tommelfingerregel: Gældsbreve, der ikke er omsætningsgældsbreve er simple gældsbreve. Massegældsbreve (GBL § 4, stk. 2) Gældsbreve, der udstedes i et større antal med fælles tekst: dvs. obligationer

Lausøyreting: Oppbygginga av pantelova er slik at løsøre er nytta i tydinga lausøyreting - verdipapir og krav er ikkje omfatta. Realregistrerbare og vanlege lausøyreting: Lausøyreting er anten realregistrerbare lausøyreting (skip, fly m.m.) eller vanlege lausøyreting. Panterett i realregistrerbare lausøyreting skal vi ikkje gå. Vedr. løsøre (stk. 6) er reglen, at virksomhedspant skal rykke for underpant i løsøre, når underpantet er aftalt og tinglyst senest samtidig med overgivelse af løsøret, stk. 6, 1. pkt. (Jeg læser umiddelbart overgivelse, som levering, men det skal nok - i en tvivlsom situation - komme an på Købeloven m.v Details about Antique Victorian Edwardian German Bisque Bust Handpaint Toothpick Match Holde ejerpantebreve, der giver pant i løsøre (§ 47), men Tinglysningsretten skeler ikke til, hvad ejerpantebrevet giver pant i. Tinglysningsretten tillader således forbud mod underpantsætning af enhver form for ejerpantebreve. Konklusion Konklusionen på ovenstående er, at pantsætningsforbud kan udstrækkes til også at forbyde underpant At Finansbanken og Sivertsen har valgt at betegne bankens sikkerhed som håndpant i løsøre er selvsagt uden betydning i forhold til Sivertsens kreditorer, hvis bankens sikkerhed reelt er en anden, jf. eksempelvis Kreditretten s. 22 og notatet »Factoring - en introduktion« s. 2.

Erhvervsret, håndpant, underpant m

 1. Question about tshirt yarn (self.knitting) submitted 6 years ago by nicolemrstoo. So I'm planning on knitting my son an area rug out of t shirt yarn. I'm going to buy.
 2. Gældsbrev og Ejerpantebrev Kreditor K og Debitor D laver aftale, der nedfældes i Gældsbrev Gældsbrevet omtaler et Ejerpantebrev, som D tinglyser i sin ejendom og giver K 'i hånden' (i realiteten i bankbox). D kan derfor ikke transportere (afhænde) gældsbrevet, og K får herved samme type sikkerhed som håndpant i løsøre
 3. Ligeledes er håndpant i løsøre uforældelig, jf U 1922 218. Underpant i løsøre forældes derimod, jf v Eyben: Panterettigheder, 8. udg, 158 f og Illum: Dansk Tingsret, 3. udg, 1976, 487. Et andet spørgsmål er, om pant for tredjemands gæld bortfalder, når den pantesikrede fordring er forældet. Forholdet er beslægtet med kaution, o
 4. Hvis der i anledning af overdragelse af løsøre som nævnt i § 4, oprettes stempelpligtigt dokument efter både § 4 og § 5, kan den samlede afgift ikke overstige 1,5 % af købesummen. Det dokument, der ikke stemples eller stemples med nedsat afgift på grund af reglen i 1. pkt., skal indeholde oplysning om stemplet til det andet dokument. § 7

Ja. Er der indenfor erhvervsforhold stillet kaution for lån ydet af et pengeinstitut, og udebliver låntagere med betaling af hovedstol, afdrager eller rente, skal der senest 6 måneder efter de pågældende ydelsers forfaldsdag sikkerhed som håndpant i løsøre. Ejerpantebrevet indeholder en klausul om, at misligholdelse giver K ret til at lade afholde tvangsauktion Hvis D ikke betaler sine afdrag, kan K gå til fogden. Provenu fra tvangsauktion tilfalder panthavere (incl K) i prioritetsorde Baggrunden for landsrettens resultat er formentlig, at man har anset finansieringen af bilen som en omgåelse af forbuddet mod underpant i løsøre i forbindelse med køb, idet kreditor opnår tilnærmelsesvis samme sikkerhed i bilen ved håndpant i et ejerpantebrev, som hvis han havde fået direkte pant i bilen

TAX.DK skat & afgift: Pantsætning af løsøre

underpant Gyldendal - Den Store Dansk

Ved pant i fordringer - negotiable og simple - antages at gælde det samme som ved håndpant i løsøre. Hvad angår underpant i løsøre er det den overvejende opfattelse i litteraturen, at sådanne rettigheder forældes sammen med den underliggende fordring (accessorisk forældelse), jf Hæfter jeg personligt for foreningens pantegæld? Jeg har fundet en andelslejlighed. Der er i vedtægterne en formulering, som bekymrer mig lidt, og som jeg ville bede om din vurdering af: Medlemmerne hæfter kun personligt solidarisk for den pantegæld, som indestår i ejendommen, samt for anden gæld sikret ved ejerpantebrev i ejendommen Kontakt Studievejlednignen Ønsker du at specialisere dig i dansk og international erhvervsret? Som juridisk assistent får du et bredt kendskab til den del af erhvervsret, der er relevant for erhvervsvirksomheder og advokatkontorer Håndpant. Kræver rådighedsberøvelse. Bruges ved omsætningsgældsbreve eller løsøre hvor der er fare for, at pantsætter vil forringe aktivet. Underpant

Underpant i løsøre - ombudsmanden

Kapitel 21 - Pant - HHX opgaver og notater - rentabilitet

Løsøre kan pantsættes og tjene til sikkerhed på samme måde som fast ejendom. Der kan anvendes to typer pant vedr. løsøre: Håndpant, hvor pantsætter afskæres rådigheden over det pantsatte aktiv. Underpant, hvor pantsætter beholder det pantsatte, og fortsat kan bruge aktive Løsøre, der opbevares i det lejede lagerrum på tidspunktet for spærring af rummet, er overgivet udlejer i håndpant til sikkerhed for ethvert krav, som udlejer måtte have mod lejer. Lejer meddeler ved sin underskrift af ovennævnte lejeaftale udlejer uigenkaldelig fuldmag

Misligholder pantsætteren sine forpligtelser, kan panthaveren gå frem efter reglerne om håndpant i løsøre, og det vil altså sige uden videre sætte fordringen på tvangsauktion fagb-jur.91 Jørgen Allesø: Hvad er min gode ret. Gyldendal, 1991 Den sikrede fordring dækkes i videst muligt omfang af provenuet, og et eventuelt overskud indgår i insolvensmassen og kan anvendes til at betale de øvrige kreditorer. En sådan ret til forlods at få sine fordringer dækket kan bl.a. støttes på pant i fast ejendom eller håndpant eller underpant i løsøre (InsO § 50 og 51) Konkursboet har ingen indflydelse på tidspunktet og formen for realisation af pantet, og pantet omfatter eksempelvis håndpant i løsøre og andre former for pant, jf. § 91, stk. 3. Konkursboets mulighed for at skaffe indflydelse på realisationen af et håndpant ligger alene i adgangen til at indløse håndpanthaveren Hvis jeg husker rigtig kan man altså kun lave HÅNDpantsætning af løsøre, hvor den rigtige sikringsakt er rådighedsberøvelse. Eksempelvis nøglepant. Du skal have fat i noget i retningen af pant i fordringer i stedet for HÅNDpantsætning, hvor sikringsakten i simple fordringer vist er denunciation

pant Gyldendal - Den Store Dansk

 1. utter hele døgnet rundt Her finder du en oversigt over de ⓯ billigste lån uden sikkerhed i Danmar
 2. realkreditlån eller pengeinstitutlån, der er sikret ved pantebrev eller håndpant i et ejerpantebrev, hæfter medlemmerne kun personligt, solidarisk for denne pantegæld, hvis kreditor udtrykkeligt har taget forbehold herom. Stk. 3. Et medlem eller dettes bo hæfter efter stk. 1 og stk. 2, indtil en ny andelsha
 3. inventar eller løsøre samt det af bestyrelsen fastsatte nedslag for mangelfuld vedligeholdelsesstand, vurderes disse ved syn og skøn, foretaget af en skønsmand, der skal være bekendt med andelsboligforhold. Parterne udpeger i forening en skønsmand. Kan parterne ikke blive enige herom, udpeges skønsmanden af boligretten
 4. ved pantebrev eller håndpant i ejerpantebrev i foreningens ejendom, hæfter andelshaverne uanset stk. 1 personligt og pro rata efter deres andel i formuen, såfremt kreditor har taget forbehold herom. (4.3) En fratrædende andelshaver eller andelshaverens bo hæfter for forpligtelsen efter stk. 1 o
 5. dre andet særskilt meddeles

Underpant i løsøre forholdet til 3

- værdien af løsøre (inventar), der er særligt tilpasset eller installeret i boligen, fastsættes under hensyntagen til anskaffelsespris, alder og slitage (Foreningens Nedskrivningskurver for forandrings- og forbedringsværdierne benyttes vejledende) 14.3 Såfremt der samtidig med overdragelse af andel og bolig overdrages løsøre eller indgås anden retshandel, skal vederlaget sættes til værdien i fri handel. Køber skal indtil overtagelsesdagen frit kunne afvise eller fortryde løsørekøbet eller retshandlen. Bestyrelsen skal godkende vederlaget og de øvrige aftalte vilkår

løsøre samt det af bestyrelsen fastsatte nedslag for mangelfuld vedligeholdelsesstand, vurderes disse ved syn og skøn. foretaget af en skønsmand, der skal være bekendt med andelsboligforhold. Parterne udpeger i forening en skønsmand. Kan parterne ikke blive enige herom, udpeges skønsmanden af boligretten. Skønsmanden skal ved. I marts 2001 blev der med A Aps som kontohaver etableret et lån på 300.000 kr. og en driftskredit hos indklagede. Til sikkerhed for engagementet fik indklagede håndpant i et løsøreejerpantebrev på 1,2 mio. kr. med pant i A Aps's lejemål, løsøre og goodwill. Endvidere påtog klagerne og T sig selvskyldnerkaution for engagementet af fast ejendom og løsøre. Varetagelsen af de hensyn, som er sikringsakt-reglernes raison d'être, forudsætter således, at alle interesserede er bekendt med, hvor registreringen skal ske. Sondringen mellem fast ejendom og løsøre besværliggøres af, at de fleste af de elementer, som man måske er tilbøjelig til uden videre at ans ( 14.3) Säfremt der samtidig med overdragelse afandel og bolig overdrages løsøre cller indgås anden retshandel, skal vederlaget sættes til værdien i fri handel. Erhverver skal indtil overtagelsesdagen frit kunne afvise eller fortryde løsørekøbet eller retshandlen. Bestyrelsen skal godkende vederlaget og de øvrige aftalte vilkår

Viden om - Pant i løsøre

 1. ved pantebrev eller håndpant i ejerpantebrev i foreningens ejendom, hæfter andelshaverne uan-set stk. 1 personligt og pro rata efter deres andel i formuen, såfremt kreditor har taget forbehold herom. (5.3) En fratrædende andelshaver eller andelshaverens bo hæfter for forpligtelsen efter stk.
 2. Stk. 2: Hvis der samtidig med overdragelse af andelen overdrages løsøre eller indgås anden retshandel, skal vederlaget sættes til værdien i fri handel. Fastsættelsen af prisen for forbedring af inventar og løsøre sker på grundlag af en opgørelse udarbejdet af den fraflyttet andelshaver
 3. delige bestemmelser afsnit 9. 10.4 Er lejemålet ikke fraflyttet på aftalte flytningsdag, påhviler det lejer at betale udlejer for hele de
 4. Etter panteloven av 1857 kunne løsøre som regel bare avtale-pantsettes som håndpant, dvs. ved at rådigheten over gjenstandene ble fratatt eieren. I noen spesielle tilfeller godtok man imidlertid underpant, dvs. en panterett hvor eieren fortsatt beholdt rådigheten. Adgangen til underpantsettelse ble etter hvert utvidet
 5. imerer ekstinksjonsrisikoen, den er etterbeviselig og det oppstår en beskyttelsesverdig faktisk tilstand
 6. Håndpant, hvor debitor fysisk afleverer det pantsatte til kreditor, f.eks. ved give kreditor værdipapirer som sikkerhed. underpant, hvor kreditor modtager et tinglyst pantebrev i aktiver tilhørende debitor (fast ejendom, løsøre, bil eller lignende)
 7. vedtagelse på generalforsamling, og som er sikret ved pantebrev eller håndpant i ejerpantebrev i foreningens ejendom, hæfter andelshaverne uanset stk. 1 personligt og pro rata efter deres andel i formuen, såfremt kreditor har taget forbehold herom. En fratrædende andelshaver eller andelhaverens bo hæfter for forpligtelsen efter stk. 1 o

Er der forbud mod underpant i forbrugerkreditkøb

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Fråsegn om pantsetjing Panterett i gnr. 23 bnr. 3 Storevik kommune for Doggerbanken tinglyst 12. januar 2010 sikrar desse krava Håndpant - er det værdien eller genstanden? Konsignation. Transport af ejendomsret. FR1 0405v. Aftaleindgåelse. Standardvilkår. Udlæg i løsøre. Fremstilling - bestillingskøb. Mulighed for udlevering - individuel bestemt genstand vinder ret ved aftaleindgåelse. Mangler. Misligholdelsesbeføjelser. Forholdsmæssigt afslag. Erstatning. 3) Håndpantsætter er pligtig til at holde det underpantsatte løsøre fuldt kaskoforsikret og give [indklagede] transport i forsikringssummen. Indklagede fik til sikkerhed for lånet håndpant i et løsøreejerpantebrev med pant i klagerens bil. I samme forbindelse noterede Topdanmark Forsikring A/S panthaverdeklaration tar og løsøre samt det afbestyrelsen fastsatte nedslag for mangelfuld vedligeholdelsesstand, vurderes disse ved syn og skøn, foretaget af en skønsmand, der skal være bekendt med andelsboligforhold. Parterne udpeger i forening en skøns- mand. Såfremt parterne ikke kan blive enige herom, udpeges skonsmanden afDommeren i Tåstrup håndpant i ejerpantebrev i foreningens ejendom, hæfter medlemmerne uanset stk. 1 personligt og pro rata efter deres andel i formuen, såfremt kreditor har taget forbehold herom. Stk. 3: Et fraflyttende medlem eller medlemmets bo hæfter for forpligtelsen efter stk. 1 og stk. 2, indti

Stk. 2. Hvis der samtidig med overdragelse af andelen overdrages løsøre eller indgås anden retshandel, skal vederlaget sættes til værdien i fri handel. Stk. 3. Fastsættelsen af prisen for forbedringer, inventar og løsøre sker med udgangspunkt i en opgørelse udarbejdet af den fraflyttende andelshaver. Stk. 4 Speditøren var af den opfattelse, at selskabet i medfør af lageraf-talen og henvisningen heri til NSAB 2000 § 14 havde opnået håndpant i varelageret, at selska-bet herudover havde en tilbageholdsret i medfør af de almindelige, ulovbestemte regler, og at disse rettigheder havde prioritet forud for bankens virksomhedspant. Banken var uenig. Han ejer alle anparterne i selskabet, som ejer 78,4 % af anparterne i Gauguin Auktioner. Gauguin Auktioner er et auktionshus, som i kommission sælger alle former for løsøre, eksempelvis ure, smykker og møbler. Auktionshusets kunder er både private og professionelle som er sikret ved pantebrev eller håndpant i ejerpantebrev i foreningens ejendom, hæfter andelshaverne uanset stk. 1 personligt og pro rata efter deres andel i formuen, såfremt kreditor har taget forbehold herom. (5.3) En fratrædende andelshaver eller andelshaverens bo hæfter for forpligtelsen efter stk (5.2) For de lån i kreditforeninger eller pengeinstitutter, der optages i forbindelse med stiftelsen eller efter stiftelsen i henhold til lovlig vedtagelse på generalforsamling, og som er sikret ved pantebrev eller håndpant i ejerpantebrev i foreningens ejendom, hæfter andelshaverne uanset stk. 1 personligt og pro rata efter deres andel i.

Lov om pant (panteloven) - Kap

FR1 9900v - Murermester Konkurs - Omstødelse Overdragelse / transport til eje eller sikkerhed. KL § 70, stk. 1 Sikkerhed for gammel gæl forbedringer, inventar og løsøre samt det af bestyrelsen fastsatte nedslag for mangelfuld vedligeholdelsesstand, vurderes disse ved syn og skøn, foretaget af en skønsmand, der skal være bekendt med andelsboligforhold. Parterne udpeger i forening en skønsmand. Såfremt parterne ikke kan blive enige herom, udpeges skønsmanden af boligretten neralforsamling, og som er sikret ved pantebrev eller håndpant i ejerpan-tebrev i foreningens ejendom, hæfter medlemmerne uanset stk. 1 person-ligt og solidarisk, såfremt kreditor har taget forbehold herom. (5.3) Et fratrædende medlem eller dennes bo hæfter for den solidariske forplig

Pant Skyldner-råd og hverdagsjur

realkreditinstitut eller bank, der er sikret ved pantebrev eller håndpant i ejerpantebrev, hæfter medlemmerne kun personligt, solidarisk for denne pantgæld, såfremt kreditor udtrykkeligt har taget forbehold herom. Stk. 3 Et medlem eller dettes bo hæfter efter stk. 1 og 2 indtil en ny andelshaver ha Pantsætning i form af håndpant (værdipapirer) eller underpant (fast ejendom, bil, løsøre osv.) Kaution hvor en eller flere kautionister påtager sig at indfri lånet i tilfælde af misligholdelse; Bankgaranti hvor banken indestår for tilbagebetalinge

sikret ved pantebrev eller håndpant i ejerpantebrev i foreningens ejendom, hæfter an-delshaverne uanset stk. 1 personligt og solidarisk, såfremt kreditor har taget forbehold herom. Bestyrelsen skal ved evt. låneoptagelse så vidt muligt optage lån uden personlig og soli-darisk hæftelse §8 En fordring på pension, livrente, aftægtsydelse, underholdsbidrag eller anden lignende ydelse, der forfalder med bestemte mellemrum og ikke er afdrag på en skyldig hovedstol, og som støttes på aftale eller afgørelse, forældes i sin helhed efter 10 år regnet fra den dag, da den sidste ydelse blev betalt, eller, hvis ingen betaling har fundet sted, fra den dag, da den første ydelse. ditlån eller pengeinstitutlån, der er sikret ved pantebrev eller håndpant i et ejerpantebrev, hæf-ter medlemmerne kun personligt, solidarisk for denne pantegæld, hvis kreditor udtrykkeligt har taget forbehold herom. Stk. 3. Et medlem eller dettes bo hæfter efter stk. 1 og stk. 2, indtil en ny andelshaver ha

Skat.dk: G.A.3.2.2.1.3.4.2 Behæftet løsøre

Kan den fraflyttede andelshaver ikke acceptere den af bestyrelsen fastsatte pris for forbedringer, inventar eller løsøre samt det af bestyrelsen fastsatte nedslag for mangelfuld vedligeholdelsesstand, vurderes disse ved syn og skøn, foretaget af en skønsmand, der skal være bekendt med andelsboligforhold almindeligt løsøre. d. e. Såfremt boligens vedligeholdelsesstand er usædvanlig god eller mangelfuld beregnes pristillæg respektive prisnedslag under hensyn hertil. Uanset reglen i litra a. kan en andelshaver ved overdragelse beregne sig samme pris for andelen i foreningens formue, som han selv lovligt har betalt stk. 2. For de lån i pengeinstitutter, der optages i forbindelse med stiftelsen eller efter stiftelsen i henhold til lovlig vedtagelse på Generalforsamling, og som er sikret ved pantebrev eller håndpant i ejerpantebrev i foreningens ejendom, hæfter medlemmerne uanset stk. 1 personligt og solidarisk, såfremt kreditor har taget forbehold herom

populær: