Home

2015 målene opfyldt

2015-målene var enestående fordi de er konkrete, tidsbestemte, og bygger på en verdensomspændende aftale. Alle FN's 192 medlemslande og et samlet FN system, skulle arbejde for at bekæmpe fattigdom, sult, sygdomme, analfabetisme og diskrimination af kvinder med henblik på at nå det niveau som 2015-målene foreskrev 3. 2012 Pressemeddelse FN's årlige rapport om 2015 Målene lanceret. Tre centrale 2015 Mål er nået tre år inden 2015; fattigdommen er halveret, lige så mange piger som drenge går i skole, levevilkårene i verdens slumkvarterer er forbedret og adgangen til rent vand er øget August 2015 Fakta om 2015-målene Ni ud af ti børn går nu i skole. Da udgangspunktet var 8/10, er målet formelt set 55% opfyldt Af Laurits Holdt, U-landsnyt.dk Flertallet af 2015-målene er ikke nået og bliver det nok heller ikke inden deadline nytårsaften 2015. Der er dog mange positive udviklinger i gang - også på de mål, der ikke når at blive opfyldt

Med andre ord: Hvis 2015-målene skal virkeliggøres i det globale syd så er kirkerne uomgængelige partnere. Det er de fordi de både af praktiske grunde og af indholdsmæssige grunde: Af praktiske grunde fordi kirkerne mange steder den eneste type social organisering, der eksisterer blandt de fattigste af de fattige Desuden har flere mennesker i dag adgang til rent vand og nogenlunde lige mange drenge og piger indskrives i grundskole. Alligevel er der stadig langt igen inden alle 2015-Målene er opfyldt. Den seneste statistik, som i dag præsenteres af FN's generalsekretær Ban Ki-moon, viser at der kræves handlekraft, hvis 2015-Målene skal nås Rapporten omfatter status for de mål, som skulle opfyldes i 2015 i henhold til Forsvarsministeriets klima- og energistrategi 2012-2015 samt miljø- og naturstrategi 2012-2015. Derudover indgår status for overførte mål fra 2012, 2013 og 2014, der endnu ikke var blevet opfyldt ved udgangen af 2014

Baggrund. 2015 Målene er 8 mål for udvikling, som verden skal nå inden udgangen af 2015.. Hvor kommer 2015 Målene fra? Målene er verdens løfte til de fattige. Løftet blev givet af 189 stats- og regeringschefer på Millenniumtopmødet ved FNs Generalforsamling i år 2000, og det indeholder de grundlæggende vurderinger og målsætninger, som FN skal arbejde ud fra i det nye årtusind USD for at nå 2015-målene inden 2015; beklager den kendsgerning, at flertallet af udviklede lande til trods for den erklæring, som de for nylig afgav på FN's topmøde på højt plan om 2015-målene i september 2010, endnu ikke har opfyldt deres løfte om at forhøje udviklingsbistanden, og påpeger, at det er nødvendigt at gøre en langt. Derefter vil jeg analysere hans tale Do we still have universal values? i sammenhæng med 2015-målene. Til sidst vil jeg vurdere hvorvidt målene er opfyldt, og diskutere hvorfor målene eventuelt ikke er nået 2015 Målene. I år 2000 mødtes 189 af verdens statsledere og formulerede FN's Millennium-erklæring.Erklæringen indeholder otte mål der er tidsbestemt til 2015. De såkaldte 2015-mål blev formuleret for at sikre en værdig og bæredygtig fremtid for hele verdens befolkning 5 Beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene I. Undersøgelsens resultater 1. Denne beretning vedrører Udenrigsministeriets tilrettelæggelse af Danmarks multilaterale bistand set i sammenhæng med 2015-målene målene er en række mål om bekæmpelse af fattigdom, som verdens lande på baggrund af FN s årtusindetopmøde er enedes om at ville opnå inden Målene vedrører.

2015 Målene - UN.D

  1. Det konkluderer dette års statusrapport om FN's 2015 Mål, den såkaldte Millennium Development Goal Report. I forordet til årets rapport understreger FN's generalsekretær Ban Ki-moon, at forudsætningen for, at arbejdet mod 2015 Målene fortsat kan bidrage til succes er, at man lever op til det ottende 2015 Mål; målet om globalt partnerskab
  2. og fremmest, at 2014-målene fra Klima- og Energistrategien ikke er opfyldt i 2015, hvilket var en hovedforudsætning for opfyldelse. Område 5.1 Prognosesikkerhed er ikke opfyldt, da resultat-kravet vedrørende drift, egen virksomhed er delvist opfyldt, mens drift, funktionel virksomhed samt anlægsbevillinger ikke er opfyldt
  3. 2015 Målene adskiller sig fra tidligere målsætninger på udviklingsområdet ved, at de er klare, tidsbestemte samt ved at der sker en løbende måling af målopfyldelsen. Det er UNDP (FN's Udviklingsprogram), der står for den løbende rapportering om status for målopfyldelsen
  4. Verdensmålene blev vedtaget i 2015 på FN's årlige generalforsamling med opbakning fra alle verdenslande. Klik på det enkelte mål for at læse videre om det. Verdensmål 1: Afskaf Fattigdom. Vi skal afskaffe alle former for fattigdom i verden. Verdensmål 2: Stop Sul
  5. Selvom flere af målene næppe bliver opfyldt, er der generelt en opfattelse af, at målene har gjort udviklingsudfordringerne mere nærværende for flere befolkningsgrupper og mere håndgribelige.
  6. Konflikten havde dannet en kløft mellem sociale og økonomiske rettigheder på den ene side og civile og politiske rettigheder på den anden side som politiske redskaber i kampen mellem Øst og Vest. Millennium-erklæringen, der introducerede 2015-målene, afspejler derimod en ny konsensus, der tog form efter den kolde krigs afslutning
  7. Målene, som skal være opfyldt inden 2030, fokuserer blandt andet på at ud-rydde fattigdom, bekæmpe sult og vold mod børn og sikre et værdigt liv til mennesker overalt på kloden gennem for eksempel bedre uddannelse og sundhed. Mange af BØRNEfondens nuværende projekter bidrager i forvejen til målene med for eksempel rent vand, uddannelse

Mål 5: Skift af personnummer Målet er opfyldt, når 92 pct. af sagerne er afsluttet inden for 5 måneder 0 eller 100 11,0 Ej opfyldt. 80,4 pct. af sagerne er afsluttet rettidigt. -registrering Målet er opfyldt, når der Dobbelt mindst er afsluttet 55 sager pr. måned i 2015. Opfyldt. Der blev i 2015 afsluttet ca. 79 sager 2015 nærmer sig sin afslutning og mange steder er der sket store fremskridt inden for de otte områder. Men man skal jo ikke stille sig tilfreds! Og da slet ikke når der stadig er plads til (store) forbedringer og muligheder at inddrage nye globale områder for målsætning. FN har evalueret 2015-målene og sat nye, ambitiøse 2030-mål Tilskudsordningen Fiskeri, natur og miljø - 2015 er en del af det danske hav- og fiskeriudviklingsprogram 2014-20, der overordnet set har til formål at medvirke til at indfri EU2020-målene om intelligent, bære-dygtig og inklusiv vækst. Det vil ske gennem fremme af en fiskeripolitik, der balancerer hensyn til miljø

Ingen enighed om gældseftergivelse for u-landene - Brown: Skal Afrika vente et århundrede endnu at få opfyldt 2015 Målene? 05.10.2004 - I hope it will be resolved before long, said James Wolfensohn, President of the World Bank udvikling, der skal erstatte de 2015-mål, fn vedtog i 2000. de nye mål vil - ligesom 2015-målene - få betydning for millioner af fattige og marginaliserede. Men de nye mål vil også få betydning for milliarder af verdensborgere, der skal påtage sig et fælles ansvar og indstille sig på at producere, forbruge og ager

FN's årlige rapport om 2015 Målene lanceret - UN

FN definerede på Årtusindetopmødet i 2000 otte mål for, hvordan fattigdommen i verden kan halveres. Målene skal være opfyldt i 2015. 8. marts er Kvindernes Internationale Kampdag og giver anledning til fokus på kvinders status i udviklingslandene direkte i formuleringen af målene. Målene bygger videre på de gode erfaringer med 2015 målene, som FN satte ved årtusindeskiftet 2000. De sytten mål giver nyt håb og en ny fælles plan for mennesker over hele kloden. Men målene er også en nødvendighed, hvis ikke kloden skal bukke under for voksende ulighed, konflikter og klimaændringer By Malene Birger Copenhagen Fall 2015 collection, runway looks, beauty, models, and reviews Caméra embarquée d'Alain THIERRY lors de la course de cote de la Malène 20+ 15. 2eme Montée d'essai

4. aug. 2015 kl. 06:07. Fattigdom, sult og klimaforandringer er blandt problemerne på listen over de 17 2030-mål, som FN netop er blevet enige om skal tage over, hvor 2015-målene slap. Selvom 2015-målene langt fra er opfyldt mener flere udviklingsorganisationer, at der er grund til optimisme over de nye mål færdigt. Flere mål er endnu ikke opfyldt, og frem-skridtene er ulige fordelt. Regeringen vil i 2015 sætte fokus på de områder, hvor der er behov for en ekstra indsats for at nå 2015-målene. Adgang til sundhed og uddannelse er en central del af FN's 2015-mål, og Danmark vil derfor arbejde fo 16/05 Beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene Beretning fra rigsrevisor fremsendt til Folketinget i henhold til 18, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. KØBENHAVN 200 Og Ghanas omfattende statsstøtte til bøndernes brug af gødningsmiddel har øget landets fødevareproduktion med 40% på blot to år. Disse konkrete eksempler og metoder kan overføres til andre lande, der også kæmper for at nå 2015 Målene. Andre eksempler viser, at en jobindsats i landistrikterne i Indien, har gavnet 46 millioner husstande Opfyldt. Ifølge studentertilfreds-hedsundersøgelsen an-vender 62 % af de stude-De studerende anvender i gennemsnit 5 % flere ti-mer på deres studie i for-hold til 2015 Hvis målingen i 2015 viser, at de studerende bruger 37 timer eller mere om ugen, er målet for 2016 fastholdelse af dette tal. De studerende anvender i gennemsnit 5 % flere ti

Indicative blend: Grenache, Mourvedre, Cinsault, Vermentino and Syrah.. Critics have scored this wine 88 points. Santa Barbara County occupies a roughly rectangular area at the southern end Stores and prices for '2015 Malene Rose, Santa Barbara County' | tasting notes, market data, prices and stores in USA 2. Staveformen 2015 Målene er uden tvivl ikke gængs dansk ortografi, man ville som anført normalt skulle have skrevet 2015-målene. 2015 Målene (med mellemrum og stort M) er dog et brand, der er vedtaget og markedsføres af bl.a. Udenrigsministeriet og UNDP, jf. disses hjemmesider. Der er lavet redirect fra 2015-målene til 2015.

Afskaffelsen af alle former for fattigdom er fortsat en af de største udfordringer for menneskeheden. Mens antallet af mennesker, der lever i ekstrem fattigdom, er halveret - fra 1,9 milliarder i 1990 til 836 millioner i 2015 - kæmper alt for mange stadig med at få opfyldt deres mest basale menneskelige behov Ledelsens evaluering for 2015 7 Opfølgning på mål og resultat af brugerundersøgelser Opfølgning på mål for 2015 Udvalget for Teknik og Miljø godkendte den 18. marts 2015 kvalitetsmål for Natur og Miljø for 2015. Målene og resultaterne er listet nedenfor. 1. Max 25 % af ankede sager omgøres/hjemvises af klagemyndigheden til at nå målene. Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper. Sikre alle lige adgang til kvaliestt uddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring. Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder. Sikre, bæredygtig adgang og forvaltning af vand og sanitet for alle Målene for 2017 opnået - nye ambitiøse mål sat. 2017 har været et begivenhedsrigt år for Tryg. Målene for 2015-2017 blev opfyldt, nye mål frem mod 2020 blev offentliggjort, ny strategi og purpose (formål) blev lanceret, og sidst, men ikke mindst, blev Alka købt. Årets forsikringstekniske resultat udgjorde 2.789 mio. DKK, o Som det ses har retten i 2015 opfyldt målene i alle 3 sagskategorier. I sagskategorien voldssager, der er sluttet med frihedsstraf 46,7 % sluttet inden 37 dage, hvilket er en stigning fra 2014. Det bemærkes, at tallene dækker over behandlingen af 4 nævningesager og 1 voldtægtssag

Dagsorden 2030 (17): Status for 2015-målene med 865 dage igen

2015. Målene for 2015 er således strategisk prioriterede mål, der er fastlagt ud fra en vurdering af, hvad der mest effektivt skaber den ønskede forandring. De strategiske mål for 2015 er en blanding af mål, der i vid udstrækning kan opgøres kvantitativt, og mål, der i højere grad omfatter forberedelse af politisk

I forhold til målene, er det vigtigt, at de er beskrevet så konkrete og målbare som muligt, således at man kan se om målet er ved at være opfyldt, eller om der er behov for at ændre på målene, eller om det ikke er muligt for borgeren at blive i stand til håndtere målet uden støtte

Fortsætter den trend, når vi at gennemføre 2015-målene verden over. Selv syd for sahara i Afrika er antallet af fattige faldet. Mange afrikanske lande er i det hele taget på vej til at nå 2015-målene takket være en stærk og praktisk orienteret regeringspolitik kombineret med finansiel og teknisk støtte fra det internationale samfund Standarden er opfyldt for alle basalcelle karcinomer, planocellulært karcinom og keratoakanthomer 2016. For planocellulært karcinom var standarden ikke opfyld i 2015 og det er således gået fremad med den histiologiske verificering. På regionsniveau for planocellulært karcinom har Region Sjælland en indikator på 98% med CI 88-100, dv

FN i dag: Verden skal have nye og mere ambitiøse udviklingsmål . FN's 2015-mål blev langt fra opfyldt. Nu skal verden have endnu mere ambitiøse mål Målet er opfyldt, idet målene for 2012-2015 var 45-85.000 anvendelser pr. måned, mens det faktiske månedlige gennemsnit har ligget på godt 237.000. I 2015 alene har gennemsnittet ligget på over 400.000. Lancering af 2 apps til professionel brug. • 1: En android-baseret app til digital dataopsamling af feltdata er videreudviklet i 2015.

• Malene Skov Dinesen, Ineva • Innovativ evaluering er en tilgang med fokus på at drive praksis gennem evaluering - Blikket er på at skabe viden om praksis for at kunne udvikle den • Oplæggets 3 pointer: - Vores dokumentation og evalueringer må imødekomme den kompleksitet, der er i virkelighede Otte millenniumudviklingsmålene for 2015 og genbekræftelse Var i 2000 blev vedtaget af lederne af 189 lande i alt otte mål for året 2015. Disse mål er ganske ambitiøst, og det vil også tage dig lang tid at indse det mindste en del af det. Sult og børnedødeligheden skal forsvinde og rent drikkevand bør være tilgængelige for alle indholdsrige, tornløse krybbe foder og har dermed opfyldt deres næringsmæssige behov på relativ kort tid, ofte uden at skulle søge efter føden. I fangenskab er der begrænset bevægelses og browse muligheder for girafferne, både på stald og deres udeområder. Disse mangler betyder, at de ikke ka Status for målene i Stevns Kommunes Beskæftigelsesplan 2018 3 Mål 3 Gennemsnitlig sagsvarighed for afsluttede forløb for ledighedsydelsesmodtagere skal fortsat ligge under landsgennemsnit. Gnsn. varighed af afsluttede forløb (uger) 2015 23,5 2016 23,5 2017 23,7 2018 Q1 28,8 Hele landet 2018 Q2 31,5 2015 22,2 2016 22,3 2017 31,4 2018 Q1 23. Hvis vi ikke havde haft 2020-målene, havde vi måske ikke haft så meget fokus på og kæmpet så meget for at finde penge til anbringelsesområdet, som det var tilfældet. Så der får 2020-målene for mig som politiker en helt ny betydning - der er de et helt konkret værktøj, ikke kun for mig som minister, men også for mine kolleger

Bestyrelsen finder, at målet er fuldt ud opfyldt - mødestruktur mv. er tilpasset og der er gjort flere forsøg med at etablere andre organisationsformer end én lærer - én klasse - ét lokale. De fysiske rammer Målene er efter bestyrelsens vurdering fuldt opfyldte, idet arbejdet med udbud og projektering a 2015 var det første hele år, hvor retten var samlet under ét tag i den ny retsbygning. På fogedsagsområdet er målene opfyldt på alle sagsområder på nær.

Målene i Renholdelse, konto 114, anses for opfyldt. 4. Forvaltningsrevision - Alm. Vedligeholdelse konto 115 Direktøren oplyser, at administrationens praksis følger teksten. Målene i Renholdelse, konto 114, anses for opfyldt. 5. LBF-brev Selskabets regnskabspraksis er foretaget efter anbefaling fra selskabets revisor Antagelser (antagelser om, hvad indsatsen/aktiviteten skal bidrage med, for at målene bliver opfyldt) Mekanismer (aktørernes holdninger og forestillinger om indsatsen/aktiviteten) Kontekst, Antagelser og Mekanismer er væsentlige elementer i innovativ evaluering, som fokuserer på at afdække, hva 2015-mål, der blev vedtaget i 2000. Men hvorfor ikke bare forlænge fristen for de otte mål? Hvorfor gå fra otte til 17 mål? Og hvad er de afgørende forskelle på de gamle 2015-mål og verdensmålene? 2015-målene var vigtige, fordi de var med til at skabe enighed om, i hvilken retning verden bør bevæge sig, men meget er sket siden 2000

2015-målene skulle halvere fattigdom og sult samt forbedre vilkårene for kvinder, mødre og syge. Mange lande har opfyldt målene, men langtfra alle. Søndag blev forhandlere fra FN's 193 medlemslande enige om en plan, som med sine 17 mål lægger op til at udrydde ekstrem fattigdom og sult inden 2030 samt skabe menneskelig velfærd samtidig. Direktivets mål er, at vand i Europa skal opnå som minimum god økologiske tilstand. Dette mål skulle være opfyldt 2015, men dog med mulighed for udsættelse til 2027. Vandets grundlov er altså et fælles mål om kvaliteten af søer, vandløb, grundvand og kystnære havområder. Det står dog alle landene i EU ret frit, hvordan de når. I 2014 er der opgjort resultater for 217 delmål for den bilaterale bistand i de lande, hvor Danida arbejder. Målopfyldelsen i 2014 er alt i alt tilfredsstillende: 84,3 pct. af målene blev opfyldt på enten et meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende niveau

Kirker kan bruges til at opfylde 2015-målene - Religion

FN's 2015-Mål - status rapport 2013: Store fremskridt, men

Målet for 2015-2016 er opfyldt, når det kan konstateres, at de ændringer der er sket i trafikbestillingen, har givet borgere i geografisk ensartede områder, lige muligheder for at bruge den kollektive trafik Resume. Sagen indeholder orientering om Direktionens strategiplan for 2015-2016, der særligt fokuserer på kvalitet i kerneopgaven. Samtidig afrapporteres strategiplanen for 2014, hvor den samlede opgørelse viser, at målene i direktionens strategiplan 2014 er opfyldt tilfredsstillende, samt at en enkelt indsats er igangsat og følges i løbet af 2015

Hvad er 2015 Målene? FN's Udviklingsprogram UNDP's nordiske

I starten mødte 2015 Målene udbredt skepsis. Men aftalen blev en milepæl på vejen til at gøre en ende på den globale fattigdom. Ikke alle målene blev 100 procent opfyldt, men der var stor fremgang på de fleste områder. Siden 1990 er andelen af verdens befolkning, der lever i ekstrem fattigdom, faldet med 68 procent Fælles Mål 2015: Arbejdsprocessen bliver omvendt. Af: Pernille Aisinger. Det er ikke nyt, at 1. klasserne på Utterslev Skole fodrer høns i skolehaverne. Men det er nyt, at deres lærere i naturfag, dansk og billedkunst har sat mål, inden forløbet blev planlagt Forarbejdning af fisk - 2015. 2. Ordningens formål og definitioner Forarbejdningsordningen indenfor fiskerisektoren er en del af det danske hav- og fiskeriudviklingspro-gram 2014-20, der overordnet set har til formål at medvirke til at indfri EU2020-målene om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst Opfølgningsdokument - Resultatlønskontrakt 2014 -2015 med evaluering og realiseringsgrader Resultatlønskontrakten for direktøren danner udgangspunkt for kontrakterne med skolens øvrige ledelse, der skal være med til at opfylde direktørens mål. Gennemgående er, at resultatlønskontrakterne har en klar sammenhæn og om målene nås. Hvis vi er bagefter med aktivite-ter, drøfter vi hvordan dette løses, fx på tavlemøder og sikrer evt. en højere prioritering. Hvis målene ikke er opfyldt, kontakter vi leverandøren for i samar-bejde at finde en løsning og udarbejde en eventuel aktionsplan. Opfølgningsplanen evalueres og justeres årligt. De

2015 Målene - oversættelse - Dansk-Engelsk Ordbog - Glosb

2015-2020 skal derfor styrkes gennem såvel klinisk som tværsektoriel forskning. Forskningsstrategien indgår i Psykiatriplanen for 2015-2020 og understøttes ledelsesmæssigt af Psy-kiatriledelsen og klinikledelserne gennem opbakning og støtte til at nå målene. Psykiatriens forskere, sær-ligt professorerne, er kontinuerligt fokuserede på, Og du skal kunne svare på det i søvne. For hvis du ikke ved det helt præcist, så er det let at lade deadline skride, slække på kravene og måske give op på halvvejen. Du skal simpelthen vide præcis, hvilke kriterier der skal være opfyldt før, at du har nået dit mål og kan lade champagnepropperne springe på sandsynligheden for, at målene for koncernomsætning. og EBITDA for henholdsvis 2013 og 2015 vil blive opfyldt, og aktieoptionerne dermed vil blive optjent Created Date: 1/29/2015 9:41:34 A Målene bygger videre på de gode erfaringer med 2015 målene, som FN skød igang ved årtusindeskiftet 2000. De sytten mål giver nyt håb og en ny fælles plan for mennesker over hele kloden. Men målene er også en nødvendighed, hvis ikke kloden skal bukke under for klimaændringer, ulighed og konflikter. Tag ansva

DIO om 2015-målene - Studienet

Havvind kan bidrage til, at målene bliver opfyldt. Vi har været i USA siden 2015, og i 2018 styrkede vi vores amerikanske aktiviteter yderligere med købet af Deepwater Wind. Med Deepwater Wind har vi skabt en førende amerikansk platform for havvind og sikret os rettighederne til at bygge ca. 954 MW havvind fordelt på projekter på USA's. flyttet os og opfyldt målene. Medlemsundersøgelsen i efteråret viste, at vi nåede målene med flere tilfredse medlemmer (65%) og flere loyale medlemmer (72%). Dog nåede vi samlet set i HK ikke helt i mål med et stabilt medlemstal. I HK Kommunal Sydjylland viste medlemsundersøgelsen: 2013 2014 Tilfredshed 64,3% 65,9 Når over 140 stats- og regeringschefer mandag og tirsdag mødes i New York for at tage bestik af, hvor langt man er kommet med at opfylde 2015-målene for verdens fattige lande, vil de i nogle tilfælde sidde omkring runde borde vis-a-vis repræsentanter for ngo-grupper og for det private erhvervsliv Takket være 2015-målene kommer piger nu næsten lige så ofte i skole som drenge. Men kvinder og piger kæmper stadig med vold, fattigdom og tidlige ægteskaber. Derfor skal de nye bæredygtighedsmål sætte en ny dagsorden for ligestilling, siger organisationer Anowara Begum er ikke ligefrem.

De 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling, som verdens lande vedtog i FN i september 2015, er en enestående mulighed for at skabe en mere bæredygtig og retfærdig verden. Verdensmålene giver os alle i det globale samfund en fælles ramme og retning for, hvor vi skal hen, og hvad der skal ske de næste 12 år frem til 2030, hvor målene ska mål, altså halvdelen af målene. Kun to af målene er Danmark på vej mod at opfylde i 2020. For syv andre mål er der fremskridt men ikke tilstrækkeligt til at nå i mål, mens et enkelt af de 20 mål ikke er relevant for Danmark: 2 mål er opfyldt (Mål 9 om bekæmpelse af invasive arter og Mål 16 om tiltrædelse af Nagoya-Pro Udviklingsindikatorerne for Sydsudan er fortsat blandt de laveste i verden, og ingen af 2015-målene er blevet opfyldt. Mere end halvdelen af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen, kun ca. én ud af fire voksne kan læse og skrive, mindre end halvdelen af børn i grundskolealderen går i skole, og risikoen for at en kvinde på et. demonstrere ved de afsluttende prøver for at have opfyldt målene (BEK nr. 211 af 06/03/2014, § 5, stk. 2). Kompetencemålet er således styrende og retningsgivende for, hvad den studerende skal beskæftige sig med i praktikperioderne. Det vil sige, at kompetencemålet angiver det, som de

populær: